Games News

นักลงทุนเฮ! ก.ล.ต.สั่งธุรกิจหลักทรัพย์ เปิดทำการปกติ 31 ก.ค. 66 ป้องกันกระทบตลาดทุน

หยุดยาว 6 วันรวด! ครม. เคาะ "วันหยุดพิเศษ" 31 ก.ค. 66 เพิ่มอีก 1 วัน

31 ก.ค. 66 สถาบันการเงินเปิดทำการตามปกติ คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2566 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้วันที่ 31 ก.ค. 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน 6 วัน ตั้งแต่ 28 ก.ค.- 2 ส.ค.66 โดยหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

โดยส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงาน พิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้น เป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันทำการตามปกติของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมในตลาดทุนและการให้บริการแก่ผู้ลงทุน

  นักลงทุนเฮ! ก.ล.ต.สั่งธุรกิจหลักทรัพย์ เปิดทำการปกติ 31 ก.ค. 66 ป้องกันกระทบตลาดทุน

Tagged:

Related Posts